Sửa lỗi: Nginx Too many levels of symbolic links

Có lúc nào đó bạn restart lại Nginx nhưng nó không thể khởi động và kiểm tra log thấy báo lỗi: Can’t open PID file /var/run/nginx.pid (yet?) after start: Too many levels of symbolic links Lý do là Nginx khó chịu với những thư mục là đường dẫn ảo symbolic links Bạn cấu hình lại […]

Đọc tiếp