Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Script nhanh trên CentOS 5/6/7 và Debian/Ubuntu

OpenVPN là một phần mềm thương mại mã nguồn mở thực hiện kỹ thuật mạng riêng ảo (VPN) để tạo ra các kết nối điểm-tới-điểm hoặc site-to-site an toàn. Nó dùng một giao thức bảo mật tùy chỉnh sử dụng SSL/TLS để trao đổi khóa. Nó được viết bởi James Yonan và được phát hành […]

Read More

Lệnh Linux: Tự tạo chứng chỉ SSL tự ký bằng 1 câu lệnh với OpenSSL

Hướng dẫn tự tạo chứng chỉ SSL tự ký bằng 1 câu lệnh với OpenSSL: bạn có thể tạo ngay file Private key và Public key thật nhanh với phần mềm OpenSSL có sẳn trên hệ điều hành Linux CentOS – Ubuntu – Debian… Nếu chưa có openssl bạn có thể cài nó như sau: […]

Read More