Lệnh Linux: Tự tạo chứng chỉ SSL tự ký bằng 1 câu lệnh với OpenSSL

Hướng dẫn tự tạo chứng chỉ SSL tự ký bằng 1 câu lệnh với OpenSSL: bạn có thể tạo ngay file Private key và Public key thật nhanh với phần mềm OpenSSL có sẳn trên hệ điều hành Linux CentOS – Ubuntu – Debian… Nếu chưa có openssl bạn có thể cài nó như sau: […]

Read More