Lệnh Linux: Tạo đường dẫn liên kết với lệnh ln

Mình giả sử bạn có một hệ thống thư mục tập tin với tập tin taptin.txt nằm ở vị trí như sau: Trong Linux cũng hỗ trợ bạn tạo đường dẫn như kiểu shortcut của Windows với lệnh ln: Đường dẫn mềm Dùng lệnh ln -s tạo đường dẫn mềm cho taptin.txt ở /root: Kiểm tra: Tập […]

Read More