Lệnh Linux: Tạo đường dẫn liên kết với lệnh ln

Mình giả sử bạn có một hệ thống thư mục tập tin với tập tin taptin.txt nằm ở vị trí như sau:

[email protected]:~# mkdir -p /root/thumuccha/thumuccon/thumucchau
[email protected]:~# echo "taptin" > /root/thumuccha/thumuccon/thumucchau/taptin.txt

Trong Linux cũng hỗ trợ bạn tạo đường dẫn như kiểu shortcut của Windows với lệnh ln:

Đường dẫn mềm

Dùng lệnh ln -s tạo đường dẫn mềm cho taptin.txt/root:

[email protected]:~# ln -s /root/thumuccha/thumuccon/thumucchau/taptin.txt /root/duongdanmemtaptin.txt

Kiểm tra:

[email protected]:~# ls -lah
total 2.4M
drwx------ 7 root root 4.0K Oct 29 16:57 .
drwxr-xr-x 24 root root 4.0K Sep 9 2016 ..
-rw------- 1 root root 12K Oct 29 11:27 .bash_history
-rw-r--r-- 1 root root 570 Jan 31 2010 .bashrc
drwx------ 4 root root 4.0K Mar 30 2017 .config
lrwxrwxrwx 1 root root  47 Oct 29 16:57 duongdanmemtaptin.txt -> /root/thumuccha/thumuccon/thumucchau/taptin.txt

Tập tin duongdanmemtaptin.txt là đường dẫn đại diện cho taptin.txt

Đường dẫn cứng

Dùng lệnh ln -v

[email protected]:~# ln -v /root/thumuccha/thumuccon/thumucchau/taptin.txt /root/duongdancungtaptin.txt


‘/root/duongdancungtaptin.txt’ => ‘/root/thumuccha/thumuccon/thumucchau/taptin.txt’

Kiểm tra lại:

[email protected]:~# ls -lah
total 2.4M
drwx------ 7 root root 4.0K Oct 29 16:58 .
drwxr-xr-x 24 root root 4.0K Sep 9 2016 ..
-rw------- 1 root root 12K Oct 29 11:27 .bash_history
-rw-r--r-- 1 root root 570 Jan 31 2010 .bashrc
drwx------ 4 root root 4.0K Mar 30 2017 .config
-rw-r--r-- 2 root root  7 Oct 29 16:57 duongdancungtaptin.txt
lrwxrwxrwx 1 root root  47 Oct 29 16:57 duongdanmemtaptin.txt -> /root/thumuccha/thumuccon/thumucchau/taptin.txt

Đường dẫn cứng khác với đường dẫn mềm ở chổ: Nếu bạn xóa tập tin gốc taptin.txt thì đường dẫn mềm duongdanmemtaptin.txt trở nên vô dụng vì nó chỉ như một sợi dây chỉ đường đến taptin.txt

[email protected]:~# rm -f /root/thumuccha/thumuccon/thumucchau/taptin.txt

Kiểm tra:

[email protected]:~# cat /root/duongdanmemtaptin.txt
cat: /root/duongdanmemtaptin.txt: No such file or directory

Còn đường dẫn cứng:

[email protected]:~# cat /root/duongdancungtaptin.txt
taptin

Như ta thấy nó gần như là một bản copy hoàn hảo của taptin.txt đã xóa mất. Có thể giải thích điều này là tập tin duongdanmemtaptin.txt chỉ chỉ dẫn đến tên vị trí của taptin.txt còn duongdancungtaptin.txt chỉ đến vùng node đã ghi của taptin.txt trên ổ cứng, dù taptin.txt có bị xóa đi nhưng vị trí vùng node ghi dữ liệu trên ổ cứng của taptin.txt vẫn được duongdancungtaptin.txt ghi nhớ.

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.