Lệnh Linux: Tạo đường dẫn liên kết với lệnh ln

Mình giả sử bạn có một hệ thống thư mục tập tin với tập tin taptin.txt nằm ở vị trí như sau: Trong Linux cũng hỗ trợ bạn tạo đường dẫn như kiểu shortcut của Windows với lệnh ln: Đường dẫn mềm Dùng lệnh ln -s tạo đường dẫn mềm cho taptin.txt ở /root: Kiểm tra: Tập […]

Đọc tiếp

Lệnh Linux: Sử dụng sed để thay thế ký tự replace string

Đặc biệt chú ý khi dùng sed bạn phải chắc chắn file nguồn thuần định dạng Linux. Bạn có thể tham khảo vấn đề đó ở link này. Công thức sử dụng: Trong đó: ky-tu-cu là ký tự cũ cần được thay thế bằng ký tự mới ky-tu-moi là ký tự cần được thêm vào […]

Đọc tiếp