Lệnh Linux: 50 lệnh cơ bản – Phần 3

50 lệnh cơ bản của Linux được mình chia thành các nhóm lệnh sau đây:

 1. Nhóm lệnh cho biết mình là ai và đang ở đâu
 2. Nhóm lệnh tạo dựng thư mục tập tin
 3. Nhóm lệnh quản lý tài nguyên
 4. Nhóm lệnh quản lý mạng
 5. Nhóm lệnh quản lý user
 6. Nhóm lệnh cài phần mềm
 7. Nhóm lệnh tắt máy

Nhóm lệnh quản lý tài nguyên

Lệnh df

Lệnh df để xem dung lượng ổ cứng của các phân vùng:

[root@duy ~]# df -h
Filesystem          Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs           527M   0 527M  0% /dev
tmpfs            539M  96K 538M  1% /dev/shm
tmpfs            539M  55M 484M 11% /run
tmpfs            539M   0 539M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos_duy-root  40G  11G  29G 27% /
/dev/loop0          1.5G  11M 1.4G  1% /tmp
/dev/sda1          219M 170M  50M 78% /boot
tmpfs            108M   0 108M  0% /run/user/0

Ví dụ trên phân vùng /dev/mapper/centos_duy-root tổng dung lượng 40G đã dùng 11G còn lại 29G vậy là dùng 27% và phân dùng này đã mount vào thư mục / (tức là thư mục tổng của Linux)

Lệnh free

Lệnh free để xem RAM và SWAP trên hệ thống

[root@duy ~]# free -m
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      1076     414     102     84     559     396
Swap:      219     189     30

Như trên bạn thấy:

RAM tổng là 1076M đã dùng 414M còn dư 102M
SWAP tổng là 219M dùng 189M còn dư 30M

Lệnh top

Bạn dùng lệnh top để xem các tiến trình lẫn cpu, ram, load avg… theo thời gian thực:

[root@duy ~]# top
top - 20:09:40 up 68 days, 7:52, 1 user, load average: 0.15, 0.12, 0.12
Tasks: 139 total,  2 running, 137 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 5.9 us, 11.8 sy, 0.0 ni, 82.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 1101936 total,  109584 free,  424376 used,  567976 buff/cache
KiB Swap:  225276 total,  31436 free,  193840 used.  406128 avail Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
17333 root   20  0 162048  2128  1472 R 5.9 0.2  0:00.03 top
  1 root   20  0 191036  2728  1512 S 0.0 0.2 19:20.35 systemd
  2 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.97 kthreadd
  3 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0 10:47.82 ksoftirqd/0
  5 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kworker/0:0H
  7 root   rt  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/0
  8 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 rcu_bh
  9 root   20  0    0   0   0 R 0.0 0.0 113:07.31 rcu_sched
  10 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 lru-add-drain
  11 root   rt  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:53.28 watchdog/0
  13 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kdevtmpfs
  14 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 netns
  15 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:02.43 khungtaskd
  16 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.20 writeback
  17 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kintegrityd
  18 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 bioset
  19 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 bioset
  20 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 bioset

Ấn Ctrl+C để thoát.

Như ta thấy:

load average: 0.15, 0.12, 0.1

Nói chung thông tin load avg này nhỏ hơn số core cpu của bạn là ok, ví dụ bạn có VPS 4 core thì load avg 3.9 trở xuống thì tạm gọi là bình thường.

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
17333 root   20  0 162048  2128  1472 R 5.9 0.2  0:00.03 top
  1 root   20  0 191036  2728  1512 S 0.0 0.2 19:20.35 systemd
  2 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.97 kthreadd

Thông tin trên là các tiến trình đang chạy + pid, ram, cpu,… của tiến trình

Nhóm lệnh quản lý mạng

Lệnh ifconfig

Ta có thể xem thông tin về IP và Card mạng network của hệ thống với ifconfig:

[root@duy ~]# ifconfig -a

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 13.4.13.16 netmask 255.255.255.0 broadcast 13.4.13.255
    inet6 fe0::5af:bfca:386:c95 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:c1:7f:be:d4:e5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 212133503 bytes 67207438405 (62.5 GiB)
    RX errors 0 dropped 5819 overruns 0 frame 0
    TX packets 35776103 bytes 44312269565 (41.2 GiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 9167292 bytes 1666020673 (1.5 GiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 9167292 bytes 1666020673 (1.5 GiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

tun0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.8.0.1 netmask 255.255.255.0 destination 10.8.0.1
    inet6 fe80::1ded:fe4:cddf:1fd prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 100 (UNSPEC)
    RX packets 149413 bytes 82455886 (78.6 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 203364 bytes 228033675 (217.4 MiB)
    TX errors 0 dropped 606 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Như trên ta có cổng mạng eth0IP của nó là 13.4.13.16

RX packets 212133503 bytes 67207438405 (62.5 GiB)
TX packets 35776103 bytes 44312269565 (41.2 GiB)

Cổng mạng này đã nhận vào 62.5 GiB và đã gửi đi 41.2 GiB

Nếu không có lệnh ifconfig -a bạn có thể cài nó qua yum và thử lại:

[root@duy ~]# yum -y install net-tools

[root@duy ~]# ifconfig -a

Lệnh ping

Bạn dùng ping khi muốn kiểm tra sự thông suốt về mặt network giữa các thiết bị mạng với nhau, ví dụ bạn thử ping 8.8.8.8 để kiếm tra kết nối giữa bạn và DNS Server này của Google

[root@duy ~]# ping 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=54 time=17.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=54 time=17.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=54 time=17.5 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.572/17.624/17.668/0.158 ms

Ấn Ctrl+C để thoát.

Hết phần 3, Đọc phần tiếp theo >>

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *