Lệnh Linux: Copy tập tin từ vps qua vps với scp

Lệnh scp dùng để copy qua Port SSH, sẽ chậm hơn nfs một chút nhưng không phải cấu hình: Ví dụ: [email protected]:~# scp -r [email protected]:/oracle/backup /oracle Sẽ copy toàn bộ thư mục /oracle/backup từ 12.18.3.10 bằng user oracle về thư mục /oracle của server [email protected] mà bạn nhập lệnh. Khi gõ lệnh trên sẽ yêu […]

Đọc tiếp