Lệnh Linux: Nén và giải nén zip-tar-rar-7zip

Trong hệ thống Linux tồn tại một số dạng nén cơ bản như: zip, tar.gz và tar.bz2. Sau đây mình sẽ trình bày một số ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó:

ZIP

Trên hệ thống Linux và cả Windows, đối với việc quản trị hosting trừ khi bạn không thể dùng zip chứ không thì bạn nên dùng zip để cho việc nén và giải nén trở nên đơn giản.

Cài đặt zip để nén và unzip để giải nén:

yum -y install zip unzip # CentOS 5/6/7
sudo apt-get install zip uzip # Debian và Ubuntu

Nén:

Nén một thư mục thành file zip, sử dụng:

 $ zip -r folder.zip folder

Hoặc cd vào và nén

cd folder
$ zip -r ../folder.zip * .

Giải nén:

Giải nén, sử dụng:

 $ unzip file.zip

Nén nhưng loại bỏ 1 vài thư mục bên trong bằng -x:

zip -r /root/vi.zip /root/vnam -x /root/vnam/Installer* /root/vietnam/Installer2*

Xem bên trong file zip có gì:

unzip -l vi.zip |more
vim vi.zip

TAR.GZ

tar cực kỳ phổ biến bên hệ thống Linux, bạn nên sử dụng tar.gz nếu như không thể dùng zip ở trên, ngoài ra không nên dùng thêm cái gì khác.

Cài đặt tar nếu hệ thống bạn không có:

yum -y install tar # CentOS 5/6/7
sudo apt-get install tar # Debian và Ubuntu

Nén một thư mục thành dạng tar.gz, sử dụng:

$ tar -zcvf folder.tar.gz folder

Giải nén, sử dụng:

$ tar -zxvf file.tar.gz 

Giải nén tất cả file tar.gz tại thư mục đang đứng này (gõ pwd để biết) và bỏ nó vào /root/giainen

for file in *.tar.gz; do tar -zxf $file -C  /root/giainen/; done

Nén mức cao cực mạnh: (file nén sẽ nhỏ hết mức có thể)

GZIP=-9 tar cvzf /vddos-1.13.1.tar.gz /vddos

TAR.BZ2

Nén một thư mục dạng .bz2, sử dụng:

$ tar -jcf folder.tar.bz2 folder

Giải nén, sử dụng:

$ tar -jxvf file.tar.bz2

Để biết thêm cách sử dụng bạn hãy dùng man.

7ZIP

(Mình khuyên là nên xài RAR thay vì 7ZIP)

Cài đặt 7zip trên Linux:

yum install -y epel-release && yum install -y p7zip # CentOS 5/6/7
sudo apt-get install p7zip # Debian và Ubuntu

Nén một thư mục dạng .7z, sử dụng:

7za a -p'password' -r Filedirectory.7z /path/to/F
  a có nghĩa là nén
-p thêm mật khẩu
-r thêm thư mục con

Filedirectory.7z là tên file nén
/path/to/F đường dẫn cần nén
-v100m tạo nhiều file 100MB -v{Size}[b|k|m|g]

Giải nén, sử dụng:

7za x Filedirectory.7z

RAR

Bạn cần lên trang chủ của RAR và tải về phiên bản mới của phần mềm, RAR thì là phần mềm bản quyền, như Winrar trên Windows bạn hay dùng thôi.

Cài đặt:

Trên CentOS 5/6/7 64-bit:

cd /tmp
wget https://www.rarlab.com/rar/rarlinux-x64-5.6.0.tar.gz
tar -zxvf rarlinux-x64-5.6.0.tar.gz
cd rar
cp -v rar unrar /usr/local/bin/

Trên CentOS 5/6/7 32-bit:

cd /tmp
wget https://www.rarlab.com/rar/rarlinux-5.6.0.tar.gz
tar -zxvf rarlinux-5.6.0.tar.gz
cd rar
cp -v rar unrar /usr/local/bin/

Debian và Ubuntu:

sudo apt-get install unrar

Hoặc:

sudo apt install unrar

Nén một thư mục dạng .rar, sử dụng:

rar a -p'password' -r Fdirectory.rar /path/to/F
  a yêu cầu nén
-r cả thư mục con
-p'password' thêm mật khẩu
-v100m tạo nhiều file 100MB -v{Size}[b|k|m|g] (nếu không đến 100MB nó sẽ tạo chỉ 1 file .rar, nếu đúng nó sẽ tạo các file .part01.rar)
/path/to/F đường dẫn cần nén
Filedirectory.rar là tên file nén

Giải nén, sử dụng:

unrar x archive.rar 

Chúc bạn thành công! Khuyên bạn nên lưu lại đường link bài hướng dẫn này để khi cần có thể bấm vào xem lại vì mình không nghĩ ai lại muốn nhớ tất cả cú pháp của tất cả những phần mềm này.

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *