Hướng dẫn tạo SWAP trong Linux

SWAP có thể hiểu đơn giản là một loại bộ nhớ memory mà sẽ được sử dụng nếu như RAM bị hết, SWAP đệm truy xuất trong ổ cứng nên tốc độ load khá chậm so RAM thật vì thế bạn không nên lạm dụng rồi tạo quá nhiều SWAP bằng ổ cứng. Thông thường người ta khuyên nên tạo SWAP bằng 2 lần RAM, ví dụ RAM 1GB thì bạn tạo SWAP 2GB.

Trước tiên bạn nên dùng câu lệnh free -m để kiếm tra xem hệ thống của bạn có SWAP chưa, nếu có SWAP rồi thì không cần tạo thêm nữa, ví dụ sau có SWAP 0MB

root@sever:~# free -m
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     32156    26624    2698     273    2834    4793
Swap:     0    0    0

Nếu chưa có SWAP bạn có thể tạo SWAP từ ổ cứng, bằng 1 câu lệnh như sau:

swapsize="2000" # Đặt SWAP kích thước 2000MB
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=$swapsize
mkswap /swapfile
swapon /swapfile # có thể dùng lệnh swapoff /swapfile để xóa cái cũ đi tạo lại swap mới
chown root:root /swapfile && chmod 0600 /swapfile
echo "/swapfile none swap sw 0 0" >> /etc/fstab && cat /etc/fstab && free -m

Kiểm tra lại free -m sẽ thấy SWAP 2GB

root@sever:~# free -m
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     32156    26624    2698     273    2834    4793
Swap:     2000    1000    1000

Theo thói quen và kinh nghiệm của mình, để ổ cứng còn trống nhiều mà sử dụng thì mình tạo SWAP chỉ khoảng 1GB dù cho đó có là hệ thống RAM 30GB đi nữa, bởi vì SWAP nhiều đôi khi chẳng để làm được gì cả, Server một khi phải dùng SWAP nếu hết RAM thì nó sẽ chạy hết sức ỳ ạch, và có vấn đề cần khắc phục rồi.

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *