Lệnh Linux: Xem và xóa lược sử các câu lệnh đã dùng trên terminal

Đôi khi ta có nhu cầu xem lại danh sách tất cả những câu lệnh ta đã sử dụng từng nhập vào Linux. Để xem lại chúng ta có thể dùng lệnh để clear history:

Xem:

root@sever:~# history

 113 echo "$(yum list php | awk -F: '/php/ {name=$1} END {print name}' | awk 'NR==1 {print $2}' | head -c 3)"
 114 htop
 115 df -h
 116 fdisk -l
 117 htop
 118 history

Xóa:

Để xóa tất cả những lược sử trên ấy ta dùng lệnh sau:

cat /dev/null > ~/.bash_history && history -cw && exit
Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *