Lệnh Linux: Xem và xóa lược sử các câu lệnh đã dùng trên terminal

Đôi khi ta có nhu cầu xem lại danh sách tất cả những câu lệnh ta đã sử dụng từng nhập vào Linux. Để xem lại chúng ta có thể dùng lệnh để clear history: Xem: Xóa: Để xóa tất cả những lược sử trên ấy ta dùng lệnh sau: cat /dev/null > ~/.bash_history && […]

Đọc tiếp