Lệnh Linux: 50 lệnh cơ bản

Xem bài trước:

Cài đặt Linux
Hệ thống thư mục Linux

Để nắm được các bài sau này bạn cần phải có kiến thức ít nhất là 2 bài trên. 50 lệnh cơ bản của Linux được mình chia thành các nhóm lệnh sau đây:

 1. Nhóm lệnh cho biết mình là ai và đang ở đâu
 2. Nhóm lệnh tạo dựng thư mục tập tin
 3. Nhóm lệnh quản lý tài nguyên
 4. Nhóm lệnh quản lý mạng
 5. Nhóm lệnh quản lý user
 6. Nhóm lệnh cài phần mềm
 7. Nhóm lệnh tắt máy

Nhóm lệnh cho biết mình là ai và đang ở đâu

Lệnh sau đây giúp bạn xác định user bạn đang login là ai

Lệnh id

root@voduy:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

Ví dụ trên là login bằng user root

User root có quyền tối cao trên máy chủ nên id nó thường là 0

Lệnh pwd

Lệnh pwd xem user root này đang thao tác với thư mục nào:

root@voduy:~# pwd
/root

Như trên là thư mục có tên /root tức là user root đang thao tác tại thư mục /root (thư mục home của user root)

Bạn cẩn thận phân biệt tên thư mục /root khác với tên user root

Lệnh ls

Lệnh ls cho bạn biết bên trong thư mục /root này hiện có gì bên trong đó

root@voduy:~# ls
htop_1.0.3-1_amd64.deb README.md youtube-dl
md           screen_4.2.1-3+deb8u1_amd64.deb unicode

Đôi khi sẽ chẳng có gì trong thư mục /root cả, bạn thử xem các thư mục khác có gì ko với ls /thu/muc/khac

root@voduy:~# ls /
backup boot etc  lib  lost+found mnt proc run  srv tmp var
bin   dev  home lib64 media    opt root sbin sys usr

Ví dụ ở trên là thư mục /, thư mục tổng hay thư mục gốc của Linux, nó sẽ chứa các thư mục con quan trọng khác của toàn bộ hệ thống.

Lệnh uname

Lệnh uname cho bạn biết phiên bản của hệ điều hành, kernel, date và hostname

[root@voduy ~]# uname -a
Linux voduy.com 3.10.0-957.10.1.el7.x86_64 #1 SMP Mon Mar 18 15:06:45 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Lệnh cd

Nếu bạn muốn rời khỏi thư mục /root và di chuyển đến thao tác tại một thư mục khác bạn hãy dùng lệnh cd:

[root@voduy ~]# cd /


[root@voduy /]# ls
bin  dev home     lib  media opt     proc run  srv tmp 
boot etc letsencrypt lib64 mnt  privkey.pem root sbin sys usr 

Bạn kiểm tra lại bằng lệnh ls sẽ thấy thư mục hiện tại là / nên sẽ có những thứ khác với những thứ đang có trong /root

Hết phần 1, Đọc phần tiếp theo >>

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *