Hướng dẫn tải video Youtube bằng dòng lệnh Linux

Có khi nào bạn muốn tải một video trên Youtube bằng dòng lệnh trong Linux Server chưa. Máy chủ Linux không có giao diện cho nên việc ấy sẽ rất hữu ích, sau đây là hướng dẫn bạn cài công cụ youtube-dl

Trang chủ

Dự án: https://github.com/ytdl-org/youtube-dl

Cài đặt youtube-dl

Bạn chỉ cần tải về một tập tin youtube-dl là đủ để tải:

sudo wget https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -O /usr/local/bin/youtube-dl
sudo chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl

Tuy nhiên youtube-dl sẽ tải video và âm thanh tách rời nhau, một tập tin video + một tập tin audio, bạn phải cài thêm công cụ ffmpeg để youtube-dl có thể hợp nhất 2 tập tin đó lại thành 1.

Cài đặt ffmpeg

Cài ffmpeg trên CentOS:

yum -y install epel-release
rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm

yum -y install ffmpeg ffmpeg-devel

Cài ffmpeg trên Debian:

apt update
apt -y install ffmpeg

Cài ffmpeg trên Ubuntu:

apt-get install -y software-properties-common
add apt-repository ppa:mc3man/trusty-media
apt-get update
apt-get dist-upgrade
apt-get install ffmpeg

Kiểm tra

[root@duy ~]# ffmpeg -version

ffmpeg version 2.8.15 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
built with gcc 4.8.5 (GCC) 20150623 (Red Hat 4.8.5-36)
configuration: --prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share/ffmpeg --incdir=/usr/include/ffmpeg --libdir=/usr/lib64 --mandir=/usr/share/man --arch=x86_64 --optflags='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic' --extra-ldflags='-Wl,-z,relro ' --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libvo-amrwbenc --enable-version3 --enable-bzlib --disable-crystalhd --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libcdio --enable-libdc1394 --enable-libfdk-aac --enable-nonfree --disable-indev=jack --enable-libfreetype --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-openal --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libpulse --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libv4l2 --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-x11grab --enable-avfilter --enable-avresample --enable-postproc --enable-pthreads --disable-static --enable-shared --enable-gpl --disable-debug --disable-stripping --shlibdir=/usr/lib64 --enable-runtime-cpudetect
libavutil   54. 31.100 / 54. 31.100
libavcodec   56. 60.100 / 56. 60.100
libavformat  56. 40.101 / 56. 40.101
libavdevice  56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter   5. 40.101 / 5. 40.101
libavresample  2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale   3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample  1. 2.101 / 1. 2.101
libpostproc  53. 3.100 / 53. 3.100

Hết phần 1

Bạn xem Phần 2 để biết cách sử dụng youtube-dl

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *