Lệnh Linux: Tìm ký tự xuyên file

Đôi khi bạn muốn tìm ra một file trong một list các tập tin và thư mục mà có chứa một số ký tự cụ thể, trong Linux Terminal bạn có một số câu lệnh như sau để có thể tìm ra chúng:

Dùng lệnh egrep:

Ví dụ lệnh tìm ký tự "localhost" trong các file thuộc con của thư mục "/home/abc/public_html"

egrep "localhost" /home/abc/public_html -R | cut -d: -f1 | uniq

Câu lệnh trên sẽ liệt kê tất cả những tập tin nào có chứa ký tự localhost cho bạn.

Dùng lệnh find:

Ví dụ lệnh tìm ký tự "localhost" trong các file thuộc con của thư mục "/home/abc/public_html"

find /home/abc/public_html -type f -print0 | xargs -0 egrep "localhost"

Lệnh trên sẽ show ra tên file và cả dòng có chứa ký tự bạn muốn tìm trong file ấy. Chúc bạn thành công!

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *