Lệnh Linux: Random ngẫu nhiên các ký tự

Đôi khi bạn muốn random ngẫu nhiên ra các ký tự để đặt mật khẩu mạnh chẳng hạn, bạn có thể sử dụng /dev/urandom để thực hiện điều này trên hệ thống Linux.

Random 20 ký tự từ a-z, A-Z, 0-9:

cat /dev/urandom | tr -cd 'a-zA-Z0-9' | head -c 20

aFmCHUXkspPGTsUVpqSr

Random 10 ký tự từ a-z, A-Z, 0-9, !-):

cat /dev/urandom | tr -cd 'a-zA-Z0-9!-)' | head -c 10

80$Ra%"hyQ

Random ra 1 số trong khoảng “1 tới 90“:

echo $(( $RANDOM % 90 ))

34
Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *