Hướng dẫn cập nhật hệ thống trên Red Hat CentOS 5/6/7 update

Hướng dẫn cập nhật hệ thống trên Red Hat CentOS 5/6/7 update: Các lỗi bảo mật được cộng đồng lập trình viên phát hiện ra từng ngày từng giờ và được giải quyết ngay lập tức do đó Hệ điều hành của bạn cũng cần phải update các bản vá ấy liên tục nếu nó xuất hiện.

Nếu không nguy cơ bảo mật có thể dẫn một vài tên hacker đến thăm máy chủ của bạn thông qua các lỗ hổng đã được phát hiện và công bố rộng rãi.

Bởi vậy là một người quản trị máy chủ có trách nhiệm dù bạn không nắm thông tin lỗi hay nghiên cứu về nó thì bạn hãy ít nhất là vào máy chủ của bạn và cập nhật các gói liên tục nếu chúng xuất hiện.
Bạn có thể sử dụng câu lệnh sau để lấy các bản vá mới nhất trên hệ thống của Red Hat CentOS 5/6/7 về:

Update bằng Yum

yum -y update

Reboot máy chủ

reboot

Reboot để server áp dụng những gói update và bản vá vừa tải về. Câu lệnh trên sẽ có những log output trông giống như sau:

[root@www ~]# yum -y update
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.vietteldatacenter.us.vn
* extras: ftp.vietteldatacenter.us.vn
* updates: ftp.vietteldatacenter.us.vn
Resolving Dependencies
-->; Running transaction check
--->; Package NetworkManager.x86_64 1:0.9.9.1-13.git20140326.4dba720.el7 will be updated
--->; Package NetworkManager.x86_64 1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0 will be an update
...
...
...
-->; Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
===========================================================================================================
Package            Arch    Version                  Repository   Size
===========================================================================================================
Installing:
kernel             x86_64   3.10.0-123.4.2.el7             updates     29 M
Updating:
NetworkManager         x86_64   1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0   updates    1.4 M
NetworkManager-glib      x86_64   1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0   updates    369 k
NetworkManager-tui       x86_64   1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0   updates    190 k
gnutls             x86_64   3.1.18-9.el7_0               updates    609 k
json-c             x86_64   0.11-4.el7_0                updates     31 k
kernel-tools          x86_64   3.10.0-123.4.2.el7             updates    669 k
kernel-tools-libs       x86_64   3.10.0-123.4.2.el7             updates    609 k
kexec-tools          x86_64   2.0.4-32.el7.centos.1           updates    320 k
libtasn1            x86_64   3.3-5.el7_0                updates    316 k
mariadb-libs          x86_64   1:5.5.37-1.el7_0              updates    752 k
microcode_ctl         x86_64   2:2.1-7.1.el7_0.1             updates    488 k
openssl            x86_64   1:1.0.1e-34.el7_0.3            updates    705 k
openssl-libs          x86_64   1:1.0.1e-34.el7_0.3            updates    939 k
selinux-policy         noarch   3.12.1-153.el7_0.10            updates    340 k
selinux-policy-targeted    noarch   3.12.1-153.el7_0.10            updates    3.8 M
tuned             noarch   2.3.0-11.el7_0.3              updates    145 k
tzdata             noarch   2014e-1.el7_0               updates    433 k
 
Transaction Summary
===========================================================================================================
Install  1 Package
Upgrade 17 Packages
 
Total download size: 41 M
...
...
...
Verifying : kernel-tools-libs-3.10.0-123.el7.x86_64                        34/35
Verifying : 1:NetworkManager-tui-0.9.9.1-13.git20140326.4dba720.el7.x86_64             35/35
 
Installed:
kernel.x86_64 0:3.10.0-123.4.2.el7
 
Updated:
NetworkManager.x86_64 1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0     NetworkManager-glib.x86_64 1:0.9.9.1-2
NetworkManager-tui.x86_64 1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0   gnutls.x86_64 0:3.1.18-9.el7_0
json-c.x86_64 0:0.11-4.el7_0                     kernel-tools.x86_64 0:3.10.0-123.4.2.e
kernel-tools-libs.x86_64 0:3.10.0-123.4.2.el7            kexec-tools.x86_64 0:2.0.4-32.el7.cent
libtasn1.x86_64 0:3.3-5.el7_0                    mariadb-libs.x86_64 1:5.5.37-1.el7_0
microcode_ctl.x86_64 2:2.1-7.1.el7_0.1                openssl.x86_64 1:1.0.1e-34.el7_0.3
openssl-libs.x86_64 1:1.0.1e-34.el7_0.3               selinux-policy.noarch 0:3.12.1-153.el7
selinux-policy-targeted.noarch 0:3.12.1-153.el7_0.10         tuned.noarch 0:2.3.0-11.el7_0.3
tzdata.noarch 0:2014e-1.el7_0
 
Complete!
 
[root@www ~]# reboot

Vậy là quá trình cập nhật hệ thống trên Red Hat CentOS 5/6/7 hoàn tất, chúc các bạn thành công!

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *