Hướng dẫn định dạng tập tin trên Unix và Linux sử dụng Sublime Text và Notepad++

Thông thường bạn viết Bash Shell script trên nền tảng Linux và Unix nói chung bạn sẽ sử dụng các công cụ editor từ Windows để chỉnh sửa cho nhanh sau đó mới upload lên Linux để cho chạy thử. Việc đó sẽ chẳng có gì đáng bàn tới nếu như tập tin đó xuất […]

Đọc tiếp

Lệnh Linux: Sử dụng sed để thay thế ký tự replace string

Đặc biệt chú ý khi dùng sed bạn phải chắc chắn file nguồn thuần định dạng Linux. Bạn có thể tham khảo vấn đề đó ở link này. Công thức sử dụng: Trong đó: ky-tu-cu là ký tự cũ cần được thay thế bằng ký tự mới ky-tu-moi là ký tự cần được thêm vào […]

Đọc tiếp

Lệnh Linux: Xem và xóa lược sử các câu lệnh đã dùng trên terminal

Đôi khi ta có nhu cầu xem lại danh sách tất cả những câu lệnh ta đã sử dụng từng nhập vào Linux. Để xem lại chúng ta có thể dùng lệnh để clear history: Xem: Xóa: Để xóa tất cả những lược sử trên ấy ta dùng lệnh sau: cat /dev/null > ~/.bash_history && […]

Đọc tiếp

Lệnh Linux: Copy tập tin từ vps qua vps với scp

Lệnh scp dùng để copy qua Port SSH, sẽ chậm hơn nfs một chút nhưng không phải cấu hình: Ví dụ: [email protected]:~# scp -r [email protected]:/oracle/backup /oracle Sẽ copy toàn bộ thư mục /oracle/backup từ 12.18.3.10 bằng user oracle về thư mục /oracle của server [email protected] mà bạn nhập lệnh. Khi gõ lệnh trên sẽ yêu […]

Đọc tiếp