Hướng dẫn định dạng tập tin trên Unix và Linux sử dụng Sublime Text và Notepad++

Thông thường bạn viết Bash Shell script trên nền tảng Linux và Unix nói chung bạn sẽ sử dụng các công cụ editor từ Windows để chỉnh sửa cho nhanh sau đó mới upload lên Linux để cho chạy thử. Việc đó sẽ chẳng có gì đáng bàn tới nếu như tập tin đó xuất […]

Read More

Lệnh Linux: Copy tập tin từ vps qua vps với scp

Lệnh scp dùng để copy qua Port SSH, sẽ chậm hơn nfs một chút nhưng không phải cấu hình: Ví dụ: root@voduy:~# scp -r [email protected]:/oracle/backup /oracle Sẽ copy toàn bộ thư mục /oracle/backup từ 12.18.3.10 bằng user oracle về thư mục /oracle của server root@voduy mà bạn nhập lệnh. Khi gõ lệnh trên sẽ yêu […]

Read More